รูปภาพ

การนำเสนอเรื่องการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถนั้นมีการนำเสนอข้อเท็จจริงเมื่อวันที่15มกราคม2556ที่ผ่านมาเห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนระบบพัฒนาการเงิน ระยะที่ 2 โดยขยายระยะเวลาของมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อสำหรับสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อสำหรับสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ดังนี้

1.1การโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อ สำหรับสถาบันการเงินที่ ควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เฉพาะสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการภายในปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2557 และต้องดำเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ครั้งละ 50 บาท และ 1.2 การโอนทะเบียนรถนอกจากข้อ 1.1 ครั้งละ 100 บาท

2. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ…..

กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ทั้งนี้ เฉพาะสถาบันการเงินที่ควบรวมกิจการภายในปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2557 และต้องดำเนินการโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่างการให้ลูกหนี้เช่าซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเรามารอ ติดตามผลว่าการร่างกฎกระทรวงในครั้งนี่นั้นจะเป็นผลหรือไม่