เงื่อนไขของการใช้บริการ ยืดยันตัวตนของผู้ใช้และรับรองไม่ละเมิดกฎระเบียบที่บังคับ และการละเมิดกฎระเบียบที่บังคับไม่ให้ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์หรือข้อมูลพนัน นอกจากส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎระเบียบหรือนอกจากการยืนยัน ผู้ใช้เข้าสู่การยืนยันและรับรองตัวตน เพื่อเข้าใช้บริการการพนันที่ถูกต้อง ดังนี้

๕.๑ ผู้ใช้ต้องใช้ ชื่อและนาสกุลจริงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แทนที่จะใช้นามของผู้อื่นเพื่อทำธุรกิจ

๕.๒ ผู้ใช้ต้องถูกตามกฎหมาย

๕.๓ ผู้ใช้ไม่ใช้คนที่ถูกการพนันครอบงำหรือบังคับ อายุของผู้ใช้ (a) อย่างน้อย 18 ปี หรือ (b) อายุการของผู้ใช้ตามกฎหมายกำหนดไว้หรือผู้ใหญ่ ยึดตามความจริง

๕.๔ ผู้ใช้เข้าใจในการใช่บริการพนันนั้นอาจมีความสูญเสียเงินทุน

๕.๕ ยอดเงินของผู้ใช้ที่โอนเข้ามานั้นต้องไม่ผิดกฎหมายมาอย่างถูกต้อง ที่ไม่ไดอนุญาตในการใช้ต่างๆ

๕.๖ ผู้ใช้จะไม่ร่วมกันทำผิดกฎ อื่น ๆ ที่ผิดกฎระเบียบที่กำหนด โดยรู้เห็นเป็นใจหรือพยายามที่จะใช้ผู้อื่นทำผิดกฎ (CAZA7 ) บัญชีที่เปิดในกิจกรรมดังกล่าว ห้ามผู้ใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บริการพนันหรือร่วมกันใช้ เพื่อทำผิดกฎระเบียบที่กำหนดไว้โดยวิธีไหนก็ตาม รวมทั้งการฟอกเงิน

๕.๗ ชื่อของผู้ใช้ ชื่อบัญชีและรหัสผ่านเป็นความลับ เพื่อป้องกันให้ผู้อื่นเข้าใช้ไม่ได้ในชื่อบัญชี ชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านไม่ว่าหายด้วยวิธีในก็ตามในกรณีนี้ ให้ติดต่อทางเราทันที

๕.๘ ชื่อของผู้ใช้ ชื่อบัญชีและรหัสผ่านได้ผ่านเว็บไซต์พนัน ในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าผู้ใช้จะรู้เห็นยินยอมก็ตาม โดยการทำผิดกฎระเบีบยไม่ว่าวิธีไหนก็ตามผู้ใช้ต้องผิดชอบเอง

๕.๙ ห้ามทำการรบกวน อาจจะรบกวนคนอื่นที่เข้าใช้บริการพนันหรือเว็บไซต์พนันโดยใช้บริการพนัน เว็บไซต์พนัน เครื่องมือการเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์การเล่นเกมพนันและข้อมูลพนัน เพื่อทำการลดประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือมีแนวโน้มที่ให้เว็บไซต์เสียหาย

๕.๑๐ ห้ามมิให้ใช้วิธีไหนก็ตามด้วยการพยายามเอาข้อมูลของผู้ใช้

๕.๑๑ อย่าอัพโหลด หรือกระจายสิ่งใดๆที่เป็นไวรัส เพื่อทำลายหรืออาจจะมีผลกระทบต่อระบบการเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์พนัน บริการพนันหรือเว็บไซต์ทำให้ประสิทธิภาพทำงานของโปรแกรม ไฟล์หรือข้อมูลต่างๆ เสียหาย

๕.๑๒ ผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์การพนัน ที่ใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อผ่านการใช้บริการหรือข้อมูล ที่ผู้ใช้ไม่ได้ละเมิดกฏหมายและไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดข้อบังคับของเว็บไซต์การพนันของประเทศที่มีข้อยกเว้นทางด้านกฏหมาย

๕.๑๓ไม่สามารถใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆหรือวิธีการอื่นๆ(หรือทั้งหมดที่กล่าวมา)เพื่อพยายามรบกวนการให้บริการเกมส์ การเชื่อมต่อ ระบบ เว็บไซต์ หรือข้อมูล ในการเชื่อมต่อเพื่อการทำธุรกรรมอื่นๆได้ตามปกติ

๕.๑๔ ไม่ใช้เว็บไซต์การพนันหรือใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อของเราเพื่อเผยแพร่และทำการละเมิดกฏหมาย ดูถูก ข่มขู่ คุกคาม ทำลายชื่อเสียง หรือสุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอาชญากรรม

๕.๑๕ ผู้ใช้จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรของเว็บไซต์การพนัน『CAZA7』ของเรา ไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน พนักงาน หรืออื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันโดยตรง

๕.๑๖ไม่อนุญาติให้มีการส่งเมลล์เพื่อรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้อื่นๆในการใช้บริการของเว็บไซต์ ระบบ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ข้อมูล หรือการตรวจสอบผล จดหมายลูกโซ่หรือเมลล์อื่นๆที่ยังไม่ได้รับอนุญาติหรือไม่ได้ร่วมกลุ่ม