ข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายจราจรทีเกี่ยวข้องกับการขับรถที่ควรทราบ
ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด มาตราที่กำหนด ความผิดและโทษ อัตราโทษ
1. ขับรถในทางเดินรถทางขวา
ม.33, 151
ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

2. ขับรถในทางเดินรถล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่ (1)ทางด้านซ้ายมีสิ่งกัีดขวางหรือถูกปิดการจราจร (2)เป็้นทางเดินรถทางเดียว (3)ทางเดินรถกว้างไม่ถึง 6 เมตร
ม.33, 151
ปรับตั้งแต่200-500บาท

3. ขับรถผิดช่องทางเดินรถ
ม.34, 151
ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

4. ไม่ขับรถใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง ในทางที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในซ่องเดินรถซ้ายสุด เว้นแต่ (1)ช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการ จราจร (2)เป็นทางเดินรถทางเดียว (3)จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อใกล้ทาง ร่วมทางแยก (4)เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
ม.34, 151
ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

5. ขัยรถช้าไม่ขับให้ใกล้ขอบทางเดินรถทางด้านซ้ายเท่าที ่จะทำได้
ม.35 วรรคแรก, 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

6. ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่อง เดินรถประจำทาง
ม.35 วรรคสอง, 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

7. ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่ อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
ม.43ทวิ, 157ทวิ วรรคแรก
– จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
– ปรับ 5,000-20,000 บาท
– หรือทั้งจำทั้งปรับ

8. ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่ อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ม.43ทวิ, 157 ทวิ วรรคสาม
– ให้ศาลเพิกถอนใบขับขี่
– จำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท

9. ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่ อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ม.43ทวิ, 157ทวิ วรรคสาม
– ให้ศาลเพิกถอนใบขับขี่
– จำคุก 3-10 ปี
– ปรับ 6,0000- 200,000 บาท

10. ขับรถแซงรถคันอื่นโดยไม่ให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะทำใ ห้ผู้ขับรถคันหน้าทราบ (กรณีมิได้แบ่งทางเดินรถไว้)
ม.44 วรรค1, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

11. ขับรถแซงโดยรถคันหน้ายังไม่ได้ให้สัญญาณตอบ (อนุญาตหรือยอมให้แซง)
ม.44 วรรค1, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

12. ขับรถแซงรถคันอื่นแล้วตัดหน้ารถคันที่ถูกแซงในระยะกระขั้นขิด
ม.44 วรรค2, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

13. ขับรถแซงรถคันอื่นด้านซ้าย เว้นแต่ (1)รถที่ถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญาณว่าจะเลี้ยวขวา (2)ทางเดินรถแบ่งไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป
ม.45, 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

14. ขับรถแซงซ้ายในทางที่จัดแบ่งช่องเดินรถทางเดียวกันไว ้ตั้งแต 2 ช่องขึ้นไปแล้วตัดหน้ารถที่ตามมาในระยะกระชั้นชิด
ม.45 วรรคท้าย, 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

15 ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อรถกำลังขึ้นทางชัน
ม.46(1) , 157 ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

16. ขับรถแซงรถคันอื่นในทางโค้ง เว้นมีป้ายให้แซงได้
ม.46(1), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

17. ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อรถกำลังขึ้นสะพาน
ม.46(1), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

18. ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ม.46(2), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

19. ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ม.46(2), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

20. ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงวงเวียน
ม.46(2), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

21. ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงเกาะที่สร้างไว้ (เพื่อให้รถอ้อม)
ม.46(2), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

22. ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ
ม.46(2), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

23. ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อมีหมอก, ฝุ่น, ฝน, ควัน ทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร
ม.46(3), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

24. ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
ม.46(4), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

25. ขับรถแซงรถคันอื่นล้ำเส้นกึ่งกลางของทางเดินรุที่กำหนดไว้
ม.47 วรรค1, 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
26. ขับรถแซงรถคันอื่นล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง (เว้นมีสิ่งกีดขวางหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร)
ม.48, 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

27. ขับรถด้วยความเร็วต่ำไม่ยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว ่าแซงเมื่อได้รับสัญญาณขอแซงจากรถคันที่อยู่ข้างหลัง
ม.49, 152
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

28. ขับรถที่ถูกขอแซงไม่ให้สัญญาณอนุญาตให้แซงเมื่อเห็นว่าทางเดินรถข้างหน้าปลอดภัย และไม่มีรถอื่นสวนมาในระยะกระชั้นชิด
ม.49, 152
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

29. ขับรถที่ถูกขอแซงไม่ลดความเร็วและขับรถชิดด้านซ้ายของทาง เพื่อให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นไปโดยปลอดภัย
ม.49, 152
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

30. ขับรถไม่ให้สัญญาณก่อนจะเลี้ยว, ก่อนให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า, ก่อนเปลี่ยนช่องเดินรถ หรือก่อนจะหยุดรถ
ม.36 วรรค1, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

31. ให้สัญญาณก่อนเลี่้ยว, เปลี่ยนช่องเดินรถ, จอดหรือหยุดรถเป็นระยะทางน้อยกว่า 30 เมตร
ม.36 วรรค3, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

32. ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้สัญญาณไม่ถูกต้องก่อนจะหยุดรถ, เลี้ยวรถ, เปลี่ยนช่องเดินรถ, หรือให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า
ม.38, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

33. ขับรถสวนกันไม่ชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
ม.38,148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

34. ขับรถสวนกันในช่องทางเดินรถที่แคบ ไม่ลดความเร็ว
ม.39,151
ปรับ 200 – 500 บาท

35. ขับรถในทางเดินรถ ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรให้เดินรถทางเดียว
ม.41, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

36. ขับรถในขณะหย่อนความสามารถที่จะขัยรถ
ม.43(1), 160 วรรค 3
– จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– ปรับ 2,000 -10,000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ

37. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ม.43(2), 160 วรรค 3
– จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– ปรับ 2,000 -10,000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ

38. ขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหลังได้พอแก่ความปลอดภัย
ม.43(5), 160 วรรค 3
– จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– ปรับ 2,000 -10,000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ

39. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของ ผู้อื่น
ม.43(8), 160 วรรค 3
– จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– ปรับ 2,000 -10,000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ

40. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ม.43(3), 157
ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

41. ขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน
ม.43(4), 157
ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

42. ขับรถคร่อมหรือทับเส้นแนวแบ่งช่องเดินรถ (เว้นเปลี่ยนช่องเดินรถ, เลี้ยวรถหรือกลับรถ)
ม.43(6), 157
ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

43. ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ม.43(7), 157
ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

44. ขับรถออกจากที่จอด ไม่ให้สััญญาณในกรณีที่มีรถจอดหรือมีสิ่งกัดขวางอยู่ ข้างหน้า
ม.50, 152
ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

45. ขับรถออกจากที่จอดเป็นการกีดขวางการจราจรหรือไม่ปลอด ภัย
ม.50,152
ปรับไม่เกินตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

46. ขับรถจะเลี้ยวขวาไม่ชิดทางด้านขวาของแนวกึ่งกลางทางเ ดิินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ม.51(2) (ก), 148
ปรับไม่เกิน 500

47. ขับรถเลี้ยวขวาในทางร่วมทางแยก ไม่ยอมให้รถที่สวนมาิิิผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
ม.51(2) (จ), 148
ปรับไม่เกิน 500

48. ขับรถอ้อมไปทางขวาของวงเวียน หรือเกาะ (ย้อนศร)
ม.51(23) (จ), 148
ปรับไม่เกิน 500

49. กลับรถเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะ ไม่น้อยหว้า 150 เมตร
ม.52, 151
ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท

50. เลี้่้ยวรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยว
ม.53(1), 157
ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท

51. กลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับ
ม.53(1), 157
ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท

52. กลับรถในที่คับขัน, บนสะพาน, ในเขตปลอดภัย หรือในระยะ 100 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ม.53(2), 157
ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท

53. กลับรถในทางร่วมทางแยกโดยไม่มีเครื่องหมายจราจรให้กลับได้
ม.53(3), 157
ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

54. ขับรถไม่ให้สัญญาฯก่อนหยุดหรือจอดรถ
ม.54, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

55. ให้สัญญาณก่อนหยุดรถหรือจอดรถในระยะน้อยกว่า 30 เมตร
ม.54, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

56. หยุดหรือจอดรถเป็นการกีดขวางการจราจร
ม.54, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

57. จอดรถทางขวาของทางเดินรถ
ม.54 , 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

58. จอดรถไม่ขนานกับขอบทางหรือไหล่ทาง
ม.54, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

59. จอดรถห่างจากขอบทางหรือไหล่ทางเกิน 25 เซนติเมตร
ม.54, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

60. ไม่จอดรถตามทิศทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้
ม.54, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

61. หยุดรถในช่องทางเดินรถ
ม.55(1), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

62. หยุดรถในทางเท้า
ม.55(2), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

63. หยุดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์
ม.55(3), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

64. หยุดรถในทางร่วมทางแยก
ม.55(4), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

65. หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุด
ม.55(5), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

66. หยุดรถตรงปากทางเข้า – ออก ของอาคารหรือทางเดินรถ
ม.55(6), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

67. หยุดรถในเขตปลอดภัย
ม.55(7), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

68. จอดรถบนทางเท้า
ม.57(1), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

69. จอดรถบนสะพานหรือในอุุโมงค์
ม.57(3), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

70. จอดรถในทางร่วมทางแยกหรือในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
ม.57(3), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

71. จอดรถในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
ม.57(4), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

72. จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอด
ม.57(5), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

73. จอดรถในระยะ 3 เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง
ม.57(6), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

74. จอดรถในระยะ 10 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ม.57(7), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

75. จอดรถในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
ม.57(8), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

76. จอดรถซ้อนคันกับรถคันอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
ม.57(9), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

77. จอดรถตรงปากทางเข้า ออกของอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตร จากปากทางเดินรถ
ม.57(10), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

78. จอดรถระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ 10 เมตร นับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง
ม.57(11), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

79. จอดรถในที่คับขัน
ม.57(12), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

80. จอดรถในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางหรือจอดรถในระยะเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร
ม.57(12), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

81. จอดรถในระยะ 3 เมตร จากตู้ไปรษณีย์
ม.57(14), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

82. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ม.57(15), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

83. จอดรถในทางเดินรถ ไม่หยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อรถ เมื่อผู้ขับขี่ไม่อยู่ควบคุมรถ
ม.58, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

84. จอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชัน ไม่หันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง
ม.58, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

85. ขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งใ ห้เคลื่อนย้ายที่หยุดหรือจอดให้พ้นจากการกีดขวาง
ม.59 วรรค 1 แก้ตาม รสช.39 พ.ศ.2534, 159
– จำคุกไม่เกิน 3เดือน
– ปรับไม่เกิน 5000 บาท
– หรือทั้งจำทั้งปรับ

86. หยุดหรือจอดในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ณ ที่ซึ่งผู้ขับรถอื่นจะเห็นได้ในระยะน้อยกว่า 150 เมตร
ม.3, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

87. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ
ม.61, 151 กฎกระทรวง ฉบับที่2 (2522) ลง 30 พ.ค.2522 ข้อ14(1) หรือ (2)
ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท

88. ไม่ลดความเร็วของรถและไม่หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ถ้าปรากฏว่า (1)มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟ แสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน (2)มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้
ม.62, 148
ปรับไม่เกิน 500

89. ไม่ลดความเร็วของรถเมื่อขับตามหรือสวนรถโรงเรียนที่กำลังหยุดรับ-ส่ง นักเรียน
ม.64, 152
ปรับไม่เกิน 1000 บาท

90. ขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง
ม.67 วรรค 1, 152
ปรับไม่เกิน 1000 บาท

91. ขับรถเร็วเกินกำหนดในกฎกระทรวง (1)รถบรรทุกเกิน 1200 กก./ช.ม. รถโดยสาร ในเขตเทศบาล 60 ก.ม./ช.ม. นอกเขตเทศบาล
80 ก.ม./ช.ม. (2).รถอื่น นอกจาก 1 ขณะลากจูง, พ่วง, บรรทุกหนักเกิน 1200 กก., รถยนต์ 3 ล้อ ในเขตเทศบาล 45 ก.ม./ช.ม. นอกเขตเทศบาล 60 ก.ม./ช.ม. (3).รถอื่นๆ นอกจาก 1 หรือ 2 หรือรถจักรยานยนต์ ในเขตเทศบาล 80 ก.ม./ ช.ม. นอกเขตเทศบาล 90 ก.ม./ช.ม.
ม.67วรรค 1, 152 ฎกระทรวงฉบับที่6 (2522) ลง 30 พ.ค.2522 ข้อ1(1), (2) หรือ (3)
ปรับไม่เกิน 1000 บาท

92. เลี้ยวรถโดยไม่ลดความเร็วของรถ
ม.68, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

93. ให้รถคันอื่นแซงโดยไม่ลดความเร็วของรถ
ม.68, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

94. ขับรถในทางเดินรถบนเนินเขาโดยไม่ลดความเร็วของรถ
ม.69, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

95. ขับรถบนสะพาน, เชิงสะพาน, ที่แคบ, ทางโค้ง, ทางลาดหรือที่คับขัน ไม่ลดความเร็ว
ม.69, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

96. ขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน หรือใกล้ทางข้าม ไม่ลดความเร็วของรถ
ม.70, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

97. ขับรถถึงทางร่วมทางแยก ไม่ยอมให้รถอื่น(ซึ่งอยู่ในทางร่วมทางแยก)ผ่านไปก่อน
ม.71(1), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

98. ขับรถถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน ไม่ยอมให้รถที่อยู่ทางซ้ายของตนผ่านไปก่อน
ม.71(2), 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

99. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ติดตั ้งไว้ที่วงเวียน
ม73 วรรค 1, 152
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

100. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน (จะผิดหรือไม่ก็ตาม) ไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร ม.78 วรรค1, 160 วรรค1
– จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– ปรับ 2000- 10000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ

101. ขัับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน (จะผิดหรือไม่ก็ตาม) ไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานที่ใกล้เคียงทันที
ม.78 วรรค1, 160 วรรค1
– จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– ปรับ 2000- 10000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ

102. ขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุค คลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่แจ้งชื่อตัว ชื่ิอสกุล ที่อยู่ของตนและเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหาย
ม.78 วรรค1, 160 วรรค1
– จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– ปรับ 2000- 10000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ

103. ขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่แจ้ง ชื่อตัว ชื่ิอสกุล ที่อยู่ของตนและเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหาย ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานที่ใกล้เคียงทันที
ม.78 วรรค1, 160 วรรค1
– จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– ปรับ 2,000- 10,000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ

104. ขับรถ ขี่ หรือ ควบคุมสัตว์ ไม่ปฏิบัติตาม ม.78 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
ม.78, 160 วรรค2
– จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
– ปรับ 5,000- 20,000 บาท
– ทั้งจำทั้งปรับ (เปรียบเทียบปรับไม่ได้)

105. ขับรถในทางในเวลาที่มีแสงสว่าง ไม่เพียงพอ ไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดย (1)ใช้โคมไฟแสงพุ่งไกลเมื่้อไม่มีรถสวนมา (2)ใช้โคมไฟแสงพุ่งต่ำเมื่อมีรถสวนมา
ม.11, 148 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่2 (2522) ลง 30 พ.ค. 22 ข้อ 13(1) หรือ (2)
ปรับไม่เกิน 500 บาท

106. ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ใช้เสียงสัญญาณไม่ใช่เสียงแตร
ม.12(1), 147
ปรับไม่เกิน 200 บาท

107. ขับรถจักรยาน ใช้เสียงสัญญาณ ไม่ใช่เสียงกระดิ่ง
ม.12(3), 147
ปรับไม่เกิน 200 บาท

108. ขับรถในทางเดินรถ ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน เสียงนกหวีด ใช้เสียงสัญญาณหลายเรื่องหรือใช้เสียงสัญญาณดังเกินควร
ม.13 วรรค 1, 152
ปรับไม่เกิน 1000 บาท

109. ขับรถใช้เสียงสัญญาณโดยไม่จำเป็น หรือใช้เสียงสัญญาณยาว หรือซ้ำเกินควร
ม.14 วรรค1, 148
ปรับไม่เกิน 500 บาท

110. ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ, ไม่จุดไฟ, สัญญาณแสงแดงที่ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกให้เห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ม.15 วรรค1, 152
ปรับไม่เกิน 1000 บาท

111. ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของรถในเวลากลางวัน ไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกให้เห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ม.15 วรรค1, 152
ปรับไม่เกิน 1000 บาท