บุญกิริยาวัตถุ ความหมายของการทำบุญที่แท้จริง

การทำบุญ

บุญกิริยาวัตถุ ความหมายของการทำบุญที่แท้จริง

บุญกิริยาวัตถุ (อ่านว่า บุน-ยะ-กิ-ริ-ยา-วัด-ถุ) แปลว่า เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หมายถึงเหตุเกิดบุญ,
วิธีการทำบุญ,
วิธีที่เมื่อทำแล้วได้ชื่อว่าทำบุญและจะได้รับผลเป็นความสุข

บุญกิริยาวัตถุโดยย่อมี 3 ประการคือ
1.ทานมัย การให้ทาน
2.ศีลมัย การักษาศีล
3.ภาวนามัย การเจริญภาวนา

บุญกิริยาวัตถุโดยพิสดาร มี 10 ประการ คือ

1. ทานมัย การให้ทาน
2. ศีลมัย การักษาศีล
3. ภาวนามัย การเจริญภาวนา
4. อปจายนมัย การอ่อนน้อมถ่อมตน
5. เวยาวัจมัย การช่วยเหลือผู้อื่น
6. ปัตติทานมัย การแผ่ส่วนบุญ
7. ปัตตานุโมทนามัย การอนุโมทนาบุญ
8. ธัมมัสสวนมัย การฟังธรรม
9. ธัมมเทสนามัย การแสดงธรรม
10.ทิฏฐุชุกรรม การทำความเห็นให้ตรง

* * * * * * * * * * * * * * * * * *